Ispunjavajući stroge uslove u pogledu osposobljenosti i stručnosti raspoloživih kadrova, kao i do sada ostvarenih projekata, odnosno referenci koje smo stekli, posedujemo sledeće licence:

 • Za projektovanje:
  • P051E1 – projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10 i više MW
  • P052E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 i više MW
  • P061E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za dalekovode napona 110 i više kV
  • P062E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za trafostanice napona 110 i više kV
  • P190E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW
 • Za građenje objekata:
  • I051E1 – elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10 i više MW,
  • I052E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 i više MW,
  • I061E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za dalekovode napona 110 i više kV
  • I062E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za trafostanice napona 110 i više kV
  • E190E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW

 • Licence Inžinjerske komore Crne Gore:
  • Licenca za gradjenje objekata BROJ 351-02-01282/2010-07 - za izvođenje radova na elektro-instalacijama jake struje
  • Licenca za izradu tehničke dokumentacije BROJ 351-02-01282/2010-07 - za izradu projekata elektro-instalacija jake struje

 

© 2013 ELEKTROISTOK – Izgradnja d.o.o.